Liberalistenes vindkraftpolitikk

Haugesund har to vindmøller rett utenfor sentrum.

Vindkraft angår flere områder med lokalt selvstyre, vår tilknytning til EU, Parisavtalen, skattepolitikk, miljøvern med mer. Vi vil forsøke å svare så godt vi kan på utfordringen å beskrive vår politikk fra Motvind.

Vi må ta noen forbehold. På grunn av korona har landsmøtet vårt blitt utsatt til høsten. Så vi skal ha landsmøte etter fristen som har blitt satt. Det skal vårt stortingsprogram debatteres og vedtas. Så noe politikk kan ha blitt endret noe, men i all hovedsak er dette politikk vi jobber imot. 

Dagens situasjon: Stortingspartiene vil at vindmøller skal være erstatningen til olje. Det er her politikere vil satse skattebetalernes penger. Vi synes det er flott med alternativer til fossilt brennstoff – konkurranse og flere ben å stå på er bra. 

Problemet her er derimot at vindmøller krever ekstreme mengder subsidier fra skattebetalerne. Vindmøller genererer ikke kraft når det ikke blåser, og siden de dermed trenger reservekraft i form av fossil kraft, vannkraft eller lignende er teknologien enormt ineffektiv. Den fungerer således bare som en «investering til den gang det kanskje ikke er en netto utgift».

Naturvern

Liberalistene ønsker en realistisk og faktabasert miljøpolitikk som ivaretar menneskelige behov. Liberalistene ser det som et grunnleggende prinsipp at den som forårsaker fysisk og juridisk påviselig skade på mennesker eller eiendom ved å forurense, stilles økonomisk ansvarlig for skaden.

Lokalpolitikk

Liberalistenes mål er å styrke det kommunale selvstyret på bekostning av statens makt over kommunen. Vi ønsker å flytte makt nærmest mulig enkeltmennesket på bekostning av sentralmakt i Oslo og i internasjonale organisasjoner og avtaler. 

Sveits har hatt suksess med sitt kanton- system bestående av større, konkurrerende regioner med egne skattesatser og stor grad av selvstyre. Det er noe vi ønsker å jobbe imot. 

NGOer

Mye av dagens politikk blir bestemt etter lang tids lobbyvirksomhet overfor partiene på Stortinget. Det blir et demokratisk problem ved at de med mye makt og penger får større innflytelse enn “den lille mann”.

Det er et problem at disse særinteresser finansieres helt eller delvis fra skattebetalernes lommebok. Det skjer samtidig som det ikke er godtgjort at det som finansieres eller utbetales er i skattebetalernes interesse.

Parisavtalen og EU

Liberalistene ønsker å tre ut av Parisavtalen da den flytter makt vekk fra enkeltmennesker i Norge til ikke valgbare byråkrater i andre land. Liberalistene ønsker å få en løsere tilknytning til EU enn i dag. En frihandels ordning med EU-landene flytter makt fra byråkrater i Brussel, til folket i Norge. 

Energi og skattepolitikk

Liberalistene vil fjerne skatt på for solcelleanlegg og vannkraftverk uten oppdemming. Vi skal fjerne både direkte og indirekte subsidiering til utvikling og drift av kraftproduksjon som ikke er økonomisk lønnsom avvikles, som vindmøller.

Dagens lovgivning diskriminerer fornyelse av vannkraftverk til fordel for

vindmølleparker, til tross for at modernisering av allerede eksisterende vannkraftverk i praksis ikke er et naturinngrep. 

Liberalistene vil arbeide for å gjøre modernisering av vannkraftverk rimelig og vi ikke støtte noen subsidier til vindmølleparker. Uten subsidier vil ikke vindkraft være økonomisk lønnsomt for utbyggere. 

Vi vil derfor si nei til vindindustrianlegg til lands og til vanns.

Oppsummert vil Liberalistene:

  • Avvikle alle subsidier til vindmøller både til land og vanns
  • Tilrettelegge for modernisering av eksisterende vannkraftverk
  • Ha større selvstyre i kommunene
  • Melde Norge ut av Parisavtalen
  • Senke skatter og avgifter for å utvikle mer miljøvennlig vannkraft og solcelleproduksjon

Forfattet på vegne av Liberalistene av: 

Oddbjørn Sjursen

Fylkesleder i Rogaland

Mob:95065417

oddbjorn.sjursen@gmail.com

oddbjornsjursen@liberalistene.org